Загальна частина (1)

1. Конотопський Цент дитячо-юнацької творчості (далі ЦДЮТ) здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позашкільний час.

2. ЦДЮТ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Відділу освіти Конотопської міської ради, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням і своїм статутом.

3. Мова навчання і виховання у ЦДЮТ визначається Конституцією України і відповідним законом України «Про мови».

Організаційно-правові засади діяльності

позашкільного навчального закладу

4. ЦДЮТ є юридичною особою і діє на  підставі статуту, затвердженого засновником (власником).

У статуті  зазначено  повну  назву  закладу,  його адреса, засновник (власник),  підпорядкованість,  мета і основні  завдання діяльності,   характеристика   методичної   та   масової   роботи, навчально-виховного  процесу,  визначено  права,  обов’язки  та відповідальність   учасників   цього   процесу,  а  також  порядок управління закладом та  організації  його  фінансово-господарської діяльності,  використання  майна,  внесення  змін  і  доповнень до статуту тощо.

5. ЦДЮТ проводить навчально-виховну,  інформаційно-методичну,  організаційно-масову, навчально-тренувальну роботу.

6. ЦДЮТ  працює  за  річним  планом роботи, погодженим із засновником (власником).

7. Навчально-виховний   процес  у ЦДЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, центральними органами виконавчої влади,  а також відповідними місцевими органами виконавчої влади.

8. Навчальні    програми    є   однопрофільними, комплексними і  такими,  що  передбачають  індивідуальне  навчання вихованців та навчання у групах або об’єднаннях.  Навчання  проводиться від одного до кількох років.

9. Експериментальні навчальні плани у ЦДЮТ можуть складатися з урахуванням типового навчального плану.

10. Індивідуальне  навчання   у ЦДЮТ проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН, молоді і спорту України.

11. Середня наповнюваність гуртків,  груп, студій та інших творчих об’єднань  у ЦДЮТ становить  10 – 15 вихованців, учнів і слухачів.

Гурток   –   це   об’єднання  вихованців,  учнів  і  слухачів відповідно  до  їх  нахилів,  здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану  здоров’я.  { Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

Група – це складова гуртка,  відділу,  відділення або  іншого творчого  об’єднання  одного профілю. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

Студія – це об’єднання вихованців,  учнів і слухачів з різних видів  або   жанрів   мистецтва:   музичного,   вокально-хорового, театрального,            хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного,     акторського,       образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-,   відео-,   фотоаматорського, літературно-творчого,   композиторського.  {  Пункт  11  доповнено абзацом   згідно   з   Постановою  КМ   N  769 ( 769-2010-п )  від 27.08.2010 }

Наповнюваність окремих   гуртків,   груп   та  інших  творчих об’єднань  установлюється  директором  ЦДЮТ   залежно  від  профілю,  навчальних  планів,  програм  та можливостей   організації    навчально-виховного,   рівня  майстерності  вихованців,  учнів  і  слухачів  і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.

12. Прийом  до   ЦДЮТ  може здійснюватися   протягом   навчального  року  (в  міру  закінчення комплектування  гуртків,  груп  та  інших  творчих  об’єднань)  за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють,  як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються ЦДЮТ.

Прийом вихованців,   учнів   і   слухачів   до  ЦДЮТ для одержання професійної,  спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Для зарахування  вихованців  до  спортивних,  спортивно-технічних, хореографічних об’єднань ЦДЮТ потрібна довідка медичного закладу про відсутність  у  них  протипоказань  для  занять  у  зазначених навчальних об’єднаннях.

До ЦДЮТ зараховуються вихованці, учні і слухачі  віком від 3 до 21 року.

13. Навчально-виховний  процес  у ЦДЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей,  інтересів,  нахилів,  здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку,  психофізичних особливостей, стану здоров’я)  з  використанням  різних  організаційних  форм  роботи: заняття,   гурткова   робота,   клубна   робота,   лекція, індивідуальне   заняття,  конференція,  семінар,  курси,  читання, вікторина,  концерт,  змагання,   навчально-тренувальні   заняття, репетиція,   похід,  екскурсія, практична робота в майстернях, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом ЦДЮТ.

14. Навчальний   рік   у  позашкільному  навчальному  закладі починається 1 вересня.

Комплектування гуртків,  груп  та  інших  творчих   об’єднань здійснюється  у період з 1 до 15 вересня,  який вважається робочим часом керівника  гуртка,  групи  або  іншого  творчого  об’єднання ЦДЮТ.

Тривалість навчального   року  в  ЦДЮТ  установлюється  МОН, молоді та спорту України,  або  центральним органом  виконавчої  влади,  до  сфери  управління  якого належить ЦДЮТ за погодженням з МОН.

У канікулярні,   вихідні   та   святкові   дні  ЦДЮТ може працювати за окремим планом,  затвердженим директором ЦДЮТ.

ЦДЮТ   створює   безпечні   умови навчання, виховання та праці.

15. У  зонах  екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування  може  встановлюватися особливий  режим  роботи  ЦДЮТ,  який погоджується  з  органами   державної   санітарно-епідеміологічної служби.

16. Тривалість   одного   заняття  в  ЦДЮТ визначається навчальними планами і  програмами з   урахуванням   психофізіологічного   розвитку   та  допустимого навантаження  для  різних  вікових  категорій  і   становить   для вихованців, учнів і слухачів:

  • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
  • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
  • старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви  між  заняттями є  робочим  часом керівника  гуртка,  групи  або  іншого   творчого   об’єднання   і визначаються  режимом  щоденної  роботи  ЦДЮТ.

17. Гуртки,  групи та інші  творчі  об’єднання  ЦДЮТ класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень   –   творчі  об’єднання,  діяльність  яких спрямована на загальний розвиток  вихованців,  учнів  і  слухачів, виявлення  їх  здібностей  та обдарувань,  прищеплення інтересу до творчої діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання,  які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних  і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до  рівня   класифікації   визначаються   мета   і перспективи  діяльності гуртків,  груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

18. ЦДЮТ    має висококваліфіковані  кадри,  належні  матеріально-технічні  умови і може організовувати проведення на  своїй  навчально-виховній  базі виробничої    та   педагогічної   практики   учнів   і   студентів загальноосвітніх,   професійно-технічних   і   вищих    навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і  слухачів,  підтримки  їх   професійних   навичок ЦДЮТ  за  умови  дотримання  правил  охорони праці й техніки  безпеки  організовує  виконання  замовлень   підприємств, установ   та  організацій  на  виготовлення  продукції  (виконання робіт).

Під час закінчення навчання у ЦДЮТ  вихованцю, який   склав   заліки,  в  установленому  порядку видається свідоцтво  (посвідчення)  про  закінчення ЦДЮТ.

19. ЦДЮТ може організовувати роботу своїх гуртків,  груп та  інших  творчих  об’єднань  у  приміщеннях загальноосвітніх,    професійно-технічних   навчальних   закладів, навчально-виробничих комбінатів,  підприємств,  організацій, вищих навчальних закладів, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними  закладами та установами.

20. ЦДЮТ проводить інформаційно-методичну   роботу,   спрямовану   на   удосконалення програм,  змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

У  ЦДЮТ  функціонують методичні  об’єднання, відділи, що охоплюють учасників навчально-виховного  процесу  та спеціалістів певного професійного спрямування.  {  Абзац  другий пункту 20 в редакції  Постанови  КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

Методичні  об’єднання створено у ЦДЮТ для  координації  науково-методичної,  організаційної  та практичної  діяльності  закладу  з  питань  здобуття  вихованцями, учнями,  слухачами  позашкільної  освіти  за   декоративно-ужитковим, сценічним  напрямами та напрямом раннього творчого розвитку дитини. {  Пункт  20  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

     Відділи створено у ЦДЮТ  за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів. { Пункт 20 доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

З метою   вдосконалення   системи  навчання  та  виховання  у ЦДЮТ   створено  методичнураду, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

У ЦДЮТ  створено атестаційну комісію для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами  позашкільної  роботи.  Підвищення   кваліфікації проводиться у формі курсів,  семінарів і за іншими організаційними формами.

Згідно з   рішенням   засновника   (власника)   на   підставі відповідних  угод  ЦДЮТ  може надавати інформаційно-методичну    допомогу    педагогічним     колективам, навчальним  закладам  регіону,  молодіжним,  дитячим,  громадським  організаціям.

21. ЦДЮТ з метою  визначення  рівня практичної  підготовки  вихованців,  учнів  і  слухачів  проводить організаційно-масову  роботу  у   формі  лекції,   концерту, змагання,  походу,  екскурсії, навчально-тренувального збору та  в  інших  формах,  передбачених  статутом ЦДЮТ.

22.  Випускникам  ЦДЮТ,  які  в установленому  порядку  склали  заліки, видаються відповідні   документи   про   позашкільну   освіту   в   порядку, встановленому   МОН.  Зразки  документів  про  позашкільну  освіту затверджено    Кабінетом    Міністрів   України.   Виготовлення документів  про  позашкільну  освіту  для  ЦДЮТ здійснюється   за рахунок  коштів    місцевого  бюджету. {  Пункт  22  в  редакції  Постанови  КМ  N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.