Учасники навчально-виховного процесу (2)

Учасники навчально-виховного процесу

23. Учасниками навчально-виховного  процесу  в  ЦДЮТ є:

– вихованці, учні і слухачі;

– директор, заступник   директора   ЦДЮТ;

– методисти, завідуючі відділами, психолог, культорганізатори, керівники гуртків   залучені   до   навчально-виховного процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– ??? представники підприємств,  установ та організацій, які беруть

участь у навчально-виховному процесі.

24. Вихованці,   учні  і  слухачі  ЦДЮТ мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти  відповідно  до  їх  здібностей,

обдарувань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір  позашкільного навчального закладу та виду

діяльності;

– навчання у  декількох  гуртках,  групах  та   інших   творчих

об’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– користування         навчально-виробничою,          науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною та оздоровчою базою ЦДЮТ;

– участь у   різних   видах  навчальної  та  науково-практичної роботи,  у   конференціях,   спортивних   змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

– представлення   в     органах    громадського    самоврядування  ЦДЮТ;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

25. Вихованці,  учні  і  слухачі  позашкільного   навчального

закладу зобов’язані:

– оволодівати знаннями,    вміннями,   практичними   навичками;

підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватися морально-етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– бережливо ставитися до державного,  громадського і особистого

майна;

– дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку ЦДЮТ.

26. Педагогічні  працівники ЦДЮТ мають право на:

– внесення керівництву  ЦДЮТ  та органам   управління   освітою    пропозицій    щодо    поліпшення навчально-виховного   процесу,   подання  на  розгляд  керівництву ЦДЮТ та педагогічної ради  пропозицій про   моральне  та  матеріальне  заохочення  вихованців,  учнів  і слухачів,  застосування  стягнень  до  тих,  хто  порушує  правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у  закладі;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань,  нарад,  зборів,  інших органів  самоврядування  ЦДЮТ, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

– захист професійної     честі,    гідності    відповідно    до законодавства;

– соціальне та матеріальне  заохочення  за  досягнення  вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у  професійні  спілки,  участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

27. Педагогічні   працівники ЦДЮТ зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано,  відповідно до індивідуальних можливостей,  інтересів,  нахилів,  здібностей вихованців, учнів і слухачів;

– сприяти розвиткові  інтелектуальних  і  творчих   здібностей, фізичних  якостей  вихованців,  учнів  і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

– визначати мету  та  конкретні  завдання  позашкільної  освіти вихованців,   учнів  і  слухачів,  вибирати  адекватні  засоби  їх реалізації;

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями   і   слухачами  морально-етичних  норм  поведінки,  правил внутрішнього  трудового   розпорядку  ЦДЮТ,  вимог  інших  документів, що  регламентують організацію навчально-виховного процесу;

– дотримуватися педагогічної    етики,    поважати     гідність вихованця,  учня  і  слухача,  захищати  його  від  будь-яких форм фізичного,  психічного  насильства;  виховувати  своєю  діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я  вихованців,  учнів і слухачів,  захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків,  жінки,  старших за  віком,  до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати    професійний    рівень,    педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– вести документацію,    пов’язану   з   виконанням   посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим  прикладом  і  настановами   повагу   до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватися вимог    статуту ЦДЮТ,  виконувати правила внутрішнього розпорядку  та  посадові обов’язки;

– брати участь   у   роботі   педагогічної  ради  ЦДЮТ;

– виконувати накази  і  розпорядження  директора ЦДЮТ,  органів  державного  управління,  до  сфери управління яких належить ЦДЮТ.

28. Керівники  гуртків,  груп  та  інших  творчих об’єднань ЦДЮТ працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ЦДЮТ.

29. Обсяг   педагогічного   навантаження   у    ЦДЮТ  визначається  керівником  закладу  згідно із законодавством  і  затверджується  Відділом освіти Конотопської міської ради,  до  сфери  управління якого  належить заклад.

Перерозподіл  педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами,  що  передбачається  навчальним планом, у разі вибуття або   зарахування   вихованців,   учнів,   слухачів ЦДЮТ або за письмовою згодоюпедагогічного працівника з додержанням законодавства  про  працю.

{Абзац  другий  пункту  29  в  редакції   Постанови   КМ  N  769 (769-2010-п ) від 27.08.2010 }

30. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання  професійних  обов’язків,  крім  випадків,  передбачених законодавством.

31. Педагогічні  працівники ЦДЮТ підлягають  атестації,  як  правило,  один  раз  на  п’ять   років відповідно до порядку, встановленого МОН.

32. Батьки  вихованців,  учнів  і  слухачів та особи,  які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та  органів громадського самоврядування ЦДЮТ;

– звертатися до    органів    управління   освітою,   керівника ЦДЮТ   та   органів   громадського самоврядування  закладу з питань навчання та виховання дітей;

– приймати рішення  про участь дитини в інноваційній діяльності ЦДЮТ;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази  закладу;

– захищати законні інтереси  вихованців,  учнів  і  слухачів  в органах   громадського  самоврядування  ЦДЮТ та у відповідних державних, судових органах.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.