Аналіз роботи ЦДЮТ за 2020-2021 навчальний рік

Аналіз роботи ЦДЮТ за 2020-2021 навчальний рік

Центр дитячо-юнацької творчості – найбільший у місті позашкільний заклад. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами та розпорядженнями Президента України, постановами і наказами МОН молоді та спорту. Відповідно до Статуту ЦДЮТ педагогічний колектив проводив навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, художню, декоративно-прикладну, технічну та концертно-просвітницьку роботу. Основним напрямом діяльності Центру дитячо-юнацької творчості є художньо-естетичний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з метою оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв,вивчення вітчизняної і світової культури та мистецтва, організацію змістовного дозвілля.

На підставі Закону «Про позашкільну освіту» Конотопський Центр дитячо-юнацької творчості здійснює навчально-виховний процес з 01 вересня для груп другого року навчання, з 15 вересня для груп, що працюють перший рік. Закінчується навчальний рік 31травня. Згідно Типових навчальних планів кількість вихованців у групах має становити 10-15 осіб, у гуртках хореографічного спрямування до 25 осіб. У гуртках: авіамодельний, фотогурток, допускаються групові заняття з дітьми у кількості 5-8 осіб, що затверджується на серпневій педагогічній раді.

Станом на 01 вересня в закладі щорічно складаються та затверджуються документи, що регламентують навчально-виховний процес: навчальний робочій план і план роботи закладу, мережа гуртків, тарифікація, графік роботи закладу та графік роботи адміністрації. Для забезпечення комфортних і якісних умов навчання та відповідно тижневому навантаженню педагогів складається розклад роботи гуртків з урахуванням вимог санепідемстанції, перевіряється наявність навчальних програм кожного гуртка, затверджуються календарно-тематичні плани роботи керівників гуртків, складається графік відкритих занять та виховних заходів, затверджується перелік тем самоосвіти. Узгоджується розклад роботи гуртків на базі шкіл міста та укладаються угоди про співпрацю між адміністраціями закладів, що обумовлює якісне виконання освітнього процесу.

Навчально-виховна робота велася за наступними напрямами:

художньо-естетичний;

гуманітарний;

техніко-технологічний;

фізкультурно-оздоровчий.

Освітній процес у ЦДЮТ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’явихованців) з використаннямрізнихорганізаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, конкурси, змагання, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо. У канікулярні, святкові та вихіднідні ЦДЮТ працював за окремими планами, затвердженим директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків проводиться суспільно-корис на та організаційно-масова робота: ігрові програми, робота ігрової кімнати, екскурсії, психологічні заняття, тренінги, змагання, репетиції тощо. Протягом 2020/2021навчального року в закладі було затверджено плани роботи наперіод осінніх, зимових та весняних канікул.

Методична діяльність педагогічного коллективу у 2020/2021 навчальному роцібула  спрямована на реалізацію пріоритетних завдань.

Робота над науково-методичною проблемою.

Робота над створенням єдиного інтегрованого освітнього простору .  

Створення умов  для  підвищення  рівня  професійної  майстерності педагогів через різні форми роботи: семінари-практикуми, тренінги, профільнітижні  педагогічної  майстерності, самоосвіта,  участь в обласних семінарах та заходах, конкурсах фахової майстерності.

Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій в освітній процесс.

Відповідно до цих завдань булла спланована робота методичного відділу, яка передбачала:

1.Проведення інформаційно-методичнихна рад.

2.Планування етапів роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою на 2020-2021н.р..

3.Забезпечення роботи методичної ради.

4.Планування, організація і координація роботи методичних об’єднань.

5.Поновлення матеріалів постійно діючих інформаційних стендів.

6.Методичний супровід підготовки навчальних програм гуртків на наступний навчальний рік.

7.Організація взаємовідвідування занять педагогів.

9.Методичний супровід підготовки методичних розробок педагогів до участі у фахових конкурсах і публікацій у фахових виданнях.

 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний коллектив заклад упрацював над заключним етапом  науково-методичної проблеми «Створення оптимальних умов для формування національної самосвідомості та громадської активності позашкільного закладу».

Метою її реалізації на заключному  етапі було:

узагальнити та проаналізувати роботу методичних об’єднань над даною проблемою,

узагальнити індивідуальну роботу педагогів над методичною проблемою закладу та оформити у вигляді методичних посібників;

створити банк даних, каталог методичних напрацювань педагогів з данного питання;

поширювати педагогічний досвід за допомогою сайту, Всеукраїнських фахових періодичних видань та освітянських інтернет сайтів.

               На початку 2020/2021 навчального року була створена методична рада, яка покликана координувати зусилля різних служб закладу та творчих педагогів, здійснювати пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами, упровадження інтерактивних технологій та організація інноваційного процесу навчання. Усі методисти вчасно спланували свою роботу і роботу методичних об’єднань.

Важливу роль в активізації методичної роботи, підвищення педагогічної майстерності педагогів грали професійні методичні об’єднання: а саме, педагоги об’єднання дошкільнят, педагоги гуртків сценічного напряму, педагоги гуртків декоративно – ужиткового напряму.Методичні об’єднання разом з методичним відділом вирішували питання, націлені на вдосконалення освітнього процесу і зростання професіоналізму педагогів, створення здоров’язберігаючих середовища в творчих об’єднаннях, взаємодії з сім’єю, організацію проектної та дослідницької діяльності, вироблення єдиних критеріїв, норм в оцінці результатів освітньої діяльності вихованців.

Багато років поспіль на базі закладу проводить свою роботу обласне методичне об’єднання педагогів з авіамодельного спорту, на якому в інтерактивній формі розглядалися питання розвитку технічних здібностей вихованців, проблеми у гуртках з авіамоделізму, участі у обласній команді на Всеукраїнських змаганнях.

Колективні форми методичної роботи використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Науково-методичний семінар  є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань педагогів. Під час роботи методичних семінарів   висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання а саме, «Навчально-інноваційні платформи – в дію» (вересень), он-лайн семінар «Основи тайм-менеджменту»(квітень)

Проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахових періодичних видань тощо.

Із 30 педагогічних працівників ЦДЮТ в 2020-2021 навчальному році атестовано 8 педагогів, що складає 26% (у порівнянні з 2019/2020 навчальним роком 6 педагогів, що складає 20 % ) За результатами атестації присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» Ясько Г.Ю., присвоєно категорію «методист 2 категорії» Волошковій С.В; присвоєно 12 тарифний розряд керівнику гуртка ЦДЮТ Савінкіній Д.М. та підтверджено 12 тарифний розряд: Батюті Ю.Б, Сіренко М.С., Кліндуховій С.П,   підтверджено 10 тарифний розряд Капітонову Д.О.

 Згідно з перспективним плануванням, щорічно при Сумському ОІППО педагогічні працівники підвищують свій професійний рівень під час проходження курсів, які передують атестації. У 2021 році у зв’язку з курси пройшли всі педагоги згідно перспективного плану.

                Однією з пріоритетних завдань методичного відділу є підвищення професійного рівня керівника через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому, основне завдання методичних заходів  –  включити педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та після курсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

                Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи педагогів: динаміка навчальних досягнень вихованців, рівень професійного росту (відкриті заняття, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації вихованців, тощо. Такий моніторинг дав змогу проаналізувати роботу кожного вчителя та порівняти цей рейтинг з минулими роками. Слід зазначити, що результативність участі вихованців у конкурсах різних рівнів значно виросла порівняно з минулими роками, що свідчить про належну роботу керівників гуртків.

                Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу, можна стверджувати,  що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі планування самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок.

                Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного педагога до підвищення свого фахового рівня в період карантину.

№ З/П ПІБ Посада Участь педагогів у заходах
1. Соловей О.В. Керівник авіамодельного гуртка Всеукраїнський семінар-практикум, на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м.Київ
2. Шпінь Ю.В. Завідувач організаційно-масовим відділом Навчальна сесія обласної школи «Лідер» за модулем «Психолого-педагогічне забезпечення умов розвитку лідерів учнівського середовища».
3. Дорошенко Т.В. Заступник директора з НВР Обласний форум педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Позашкільна освіти Сумщини у вимірі соціально-освітніх перспектив»
4. Ясько Г.Ю. Практичний психолог Науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення»
5. Волошкова С.В Методист Онлайн-засідання обласного методичного об’єднання педагогів закладів позашкільної освіти, які працюють з вихованцями дошкільного та молодшого шкільного віку, за темою «Раннійтворчийрозвитокдитини: сучасніорієнтири, проблеми та перспективи».
6. Ярмола В.М. Керівник гуртка «Барвінок» Підвищення кваліфікації. Академія фітнеса «Дитячий фітнес» Теоретичний курс проведення занять з дітьми молодшого віку.
7.      Лях О.Г. Керівник гуртка «Барвінок» Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»

«Практика музичних методик»

«Терапевтичний та розвивальний ефект музики»

8. Єрьоміна Т.М. Підвищення кваліфікації за видом «вебінар» «Культура і креативність»

Аналіз методичної роботи у закладі за 2020-2021навчальний рік дає підстави зробити висновок, що робота педагогічного коллективу в умовах карантину, була стабільною.

Робота сценічного відділу 2020-2021навчальному році підпорядковувалась плану роботи закладу на навчальний рік, якій був затверджений педагогічною радою, а також плану виховної роботи. Робота керівників гуртків відділу сценічної творчості здійснювалась згідно навчально – тематичним планам.

Відповідно карантинних обмежень колективи сценічного, а на належному рівні брали участь у всіх заходи як в онлайн так і офлайн форматах.

Масові заходи ЦДЮТ (виставки, конкурси, свята,челенджи, концерти, ранки) проведено в режимі онлайн та офлайн за участю вихованців однієї групи за присутності керівника гуртка та культорганізатора за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, рівня зони карантину та здійснення обов’язкового контролю за станом здоров’я вихованців.

Організаційно – масовий відділ за період вересень – травень цього навчального року охопив:

лекції – 4 – 198 осіб;

розважальні програми (лише для вихованців закладу) – 20 – 520 осіб;

вікторини – 8 – 80 осіб;

онлайн-челенджів – 5 – 300 осіб;

новорічні ранки (лише для вихованців закладу) – 555 осіб;

Всього охоплено – 1653 осіб.

Починаючи з вересня, для керівників сценічного відділу було проведено 3 засідань відділу, 1 з них дистанційно, у зв’язку з оголошенням пандемії COVID-19 в Україні, на яких обговорювались питання щодо професійного зростання педагога. Використання сучасних педагогічних технологій під час заняття, а також обговорювались звіти керівників про виконання річного плану роботи. Результативність та перспективи на майбутнє. Організації та проведення новорічних свят, складання плану програми та обговорення участі колективів відділу у звітних концертах, проведення традиційних свят, та багато інших поточних питань.

У 2020-2021 навчальному році керівники сценічного відділу підвищували рівень своєї педагогічної майстерності, тим самим передбачили самомотивацію і самоорганізацію:

О. Силка (керівник вокального колективу «Камбіата») – пройшла курс Міжнародних вокальних майстер-класів «Практичні аспекти ефективної практики зі студентами 6-16 років;

також керівник отримала сертифікат «Специфіка вокальної роботи у дитячому хоровому колективі та хорі хлопчиків»;

Ю. Гланц (керівник Зразкового вокального колективу «До-Мі-Соль-ка») нагороджена дипломом громадської організації конвергентної педагогіки»;

пройшла курси підвищення вокальної кваліфікації (40 годин);

отримала сертифікат Академії талановитих керівників за видом «Сучасний вокально-хоровий репертуар для дітей»

В кінці 2020-2021 н. р. 5 колективів сценічного відділу, а саме: Зразковий хореографічний колектив «Мрія» (керівник А.Юрченко), Зразковий хореографічний колектив «Лілея» (керівник Т.Єрьоміна), Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка» (керівник Ю.Гланц), вокальний колектив «Камбіата» (керівник О.Силка) і Клуб спортивного бального танцю «Сучасник» (керівник М.Сіренко) відпрацювали звітні концерти на сценах міських палаців культури, демонструючи та підтверджуючи професіоналізм та високий рівень виконавської майстерності вихованців. У порівнянні з минулим навчальним роком, цього року збільшився репертуарний план Зразкового вокального колективу «До-Мі-Соль-ка» під керівництвом Гланц Юлії, та Зразкового хореографічного колективу «Мрія» , керівник Юрченко Ганна новими цікавими хореографічними постановами, збільшився професіональний рівень вихованців, що дає змогу їм отримувати високі результати.

Недоліком роботи відділлів за I півріччя стали карантинні обмеження. Згідно з планом не були проведені: святкова лінійка, присвячена початку нового навчального року та скасовані осінні ранки для вихованців об’єднання дошкільнят.

В 2020-2021 н.р. об’єднання дошкільнят працювало згідно плану. У зв’язку з карантином у січні, березні, квітні та травні навчання відбувалося дистанційно. Свою роботу педагоги організовували у робочих групах у Вайбері та за допомогою ZOOM-конференції. Протягом року були проведені 3 методичних об’єднання. Враховуючи ситуацію, що сталася в країні,темою І було «Організація дистанційної освіти дошкільнят», де були обговорені всі можливі варіанти розгорнення подій та робота педагогів в умовах, що склалися,а також були визначені аспекти роботи на новий навчальний рік. ІІ методоб’єднання пройшло у форматі тренінгу для педагогів за темою «Стоп емоційному вигорянню!» ІІІ методоб’єднання відбулося за темою «Панорама методичних знахідок», на якому були підведені підсумки роботи методичного об’єднання за 2020-2021 н.р. та визначені перспективні завдання на 2021-2022 н.р.

Другий рік поспіль в об’єднанні продовжила роботу експериментальна группа під керівництвом Дорошенко Т.В., яка працює за новою програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». На жаль, працюючи дистанційно, довелося внести корективи в навчальні плані та змінити форми роботи з дітьми.

Серед вихованців-дошкільнят були проведені вже традиційні конкурси дитячого малюнку на тему «Українські казки очима дітей» та конкурс читця «Рідне слово» з онлайн-трансляцією. Також малюки стали активними учасниками конкурсу відео «Мій улюбленець вміє».

Робота об’єднання дошкільнят велася на високому рівні, про що свідчать і рівень підготовки дошкільнят до школи, і задоволеність батьків, і те, що відвідувати «Барвінок» в Конотопі є престижним.

Відділ декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва є складовою частиною Центру дитячо-юнацькою творчості і працює згідно річного плану закладу та керуючись законодавчою базою для освітніх позашкільних закладів України.

У 2020-2021 навчальному році у складі відділу працювало 7 педагогів, які відповідають кваліфікаційним вимогам, мають педагогічну освіту. Савінкіна Д.М. та Кліндухова С.П. пройшли курси підвищення кваліфікації в обласному інституті післядипломної освіти, про що мають відносні посвідчення. Також ці педагоги успішно пройшли атестацію, чим підтвердили високий рівень своєї педагогічної майстерності.Заняття у гуртках «Аксесуарне моделювання», «Фантазія», «Сувенір», «Колорит», «Гармонія» та «Палітра» проводились згідно з річним планом та із затвердженим розкладом занять ЦДЮТ. Навчально-виховна робота проводилась згідно планів виховної роботи закладу та керівників гуртків.

Методична робота з педагогічними кадрами відділу проводилась систематично. В поточному навчальному році було проведено 3 засідання методичного об’єднання за темами: «Обговорення плану роботи методичного об’єднання на поточний навчальний рік. Розроблення плану дій у разі запровадження жорсткого карантину у зв’язку з COVID-19. Обмін досвідом щодо форм та методів роботи керівника гуртка під час карантину», «Критерії ефективності та якості роботи керівника гуртка позашкільного навчального закладу за результатами роботи календарного року» та «Обмін результативним досвідом оволодіння новими формами організації роботи з обдарованими, талановитими та здібними вихованцями», на яких розглядалися у формі доповідей та обговорення розглядалисяактуальні питання організації роботи відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва та підвищення рівня фаховості педагогів.

Керівники гуртків Ушкало Л. В. та Білотуров В.О. плідно працювали з групами продовженого дня та на базі ЗОШ № 13 та ЗОШ № 5, а Борошнєв В.О. на базі НВК «Казка», що популяризувало Центр дитячо-юнацької творчості серед загальноосвітніх закладів міста. Керівники гуртків Савінкіна Д.М. та Кліндухова С.П. працювали з групами «Сонечко» та «Барвінок» об’єднання дошкільнят, відкриваючи в них нахили до декоративно-прикладної творчості.

2020-2021 навчальний рік став надзвичайно результативним для керівників та вихованців відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Відділ брав участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, серед них: 2 міські, 6 обласних, 10 всеукраїнських (11 перших місць) та 13 міжнародних (14 перших місць та 2 премії Гран-прі). Також керівники гуртків декоративно-прикладного відділу та їх вихованці долучилися до просвітницької акції «Дякую тобі, ЛІКАРЮ!», Обласної благодійної онлайн-акції «З вірою в диво» та ART-марафону добрих справ «Діти – дітям».

На базі Зразкової Дитячої художньої галереї ЦДЮТ було організовано та проведено (заочно) 2 міські конкурси «Джерела Конотопщини» і «Тарасові шляхи». Також у галереї проводилася виставка керівників гуртків «Аксесуарне моделювання» та «Фантазія» Кліндухової С.П. і Савінкіної Д.М. та їх вихованців у техніках бісероплетіння та вовняної акварелі «Яскрава країна творчості», куди на екскурсії приходили вихованці об’єднання дошкільнят.

Керівники гуртків відділу активно долучалися до розважальних заходів Центру: прикрашали заклад з нагоди новорічно-різдвяних свят, провели виставку-продаж до Міжнародного дня захисту дітей, проводили тематичні майстер-класи для вихованців інших гуртків.

Робота всіх педагогів методичного об’єднання відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва упродовж 2020-2021 навчального року продемонструвала високий рівень професіоналізму, здатність до самоосвіти та безперервну роботу з вихованцями гуртків.

Мета діяльності практичного психолога в умовах позашкілля полягає у створенні сприятливих соціально-психологічних умов для успішного навчання, соціального і психологічного розвитку дитини на основі її особистого інтересу і власного вибору.

Враховуючи специфіку навчання та виховання дітей і учнівської молоді в позашкільному закладі, у відповідності до науково-методичної проблеми закладу та беручи до уваги проблему над якою працює психологічна служба міста головна мета діяльності практичного психолога ЦДЮТ в 2020-2021 навчальному році була націлена на формування життєвих цінностей у вихованців ЦДЮТ; сприяння повноцінному розвитку учнів шляхом соціально-психологічного проектування.

Для сприяння психологічному і особистісному розвитку дітей в умовах позашкільного закладу практичний психолог використовувала наступні види роботи:

1. Виявлення у гуртках емоційно-психологічних конфліктів у дітей за допомогою відвідування гуртків та опитування керівників.

2. Підвищення рівня педагогічної просвіти серед педагогів та батьків.

3. Консультування у кризових ситуаціях щодо сімейного виховання та сімейних відносин.

Покращенню соціально-психологічногокліматувпозашкільномузакладі сприяли акції до Дня толерантності,заходи в рамках акції «16 днів без насильства», участь у Тижні Здоров’я, тренінгу «Творчість – це ми!».

З метою профілактики дезадаптації та створення комфортного середовища необхідного для розвитку і виховання дітей вивчався стан перебігу адаптації «домашніх дітей» в новостворених групах, за результатами якого куратори груп та батьки отримали необхідні рекомендації.

В жовтні проведене психологічне дослідження у групах дошкільнят, з метою визначення дошкільної зрілості ( методика «Чого не вистачає» Р.С. Немов; Методика «Будиночок»; тест «Малюнок людини»);

Робота з обдарованими дітьми відбувалася окремо за відділами і включала діагностичну, просвітницько- профілактичну та консультативну роботу як з вихованцями так із керівниками гуртків. Для вихованців колективу «До-мі-соль-ка» проведене розвивальне заняття «Ми різні»» вихованці колективу «Камбіата » стали учасниками тренінгового заняття «В пошуках власного таланту».

Робота з дітьми, що потребують особливої уваги була організована в рамках супроводу дітей зони ризику. Проводились консультації для батьків та педагогів як очно так і в форматі он-лайн. З метою корекції відхилень в особистісному розвитку вихованців проводилися заняття за корекційно-розвивальною програмою; «Розвиток емоційної сфери дитини та соціальна адаптація» (автор-укладач Тєргоєва.) в психологічному гуртку «Долоньки»

З метою запобігання явищ боулінгу та конфліктів   у творчих   колективах в минулому навчальному році було організовано єдиний консультаційний день для батьків (щосереди). Активно проводилась профілактична робота зі всіма учасниками навчально-виховного процесу. Для педагогів були організовані виступи на педагогічних радах та науково-методичних семінарах. Батьки отримували інформацію через сторінку в соціальних мережах та у батьківських групах у Вайбері. З вихованцями проводилась роз’яснювальна робота, заняття з розвитку толерантності та профілактичні заняття щодо попередження боулінгу.

Для підвищення психологічної культури учасників навчально-виховного процесу були організовані групові консультування для батьків дошкільників: «Характеристика дошкільного віку», «Мама, я – сам», «Казка про НЕ», «Казка про Машеньку» «Про що розповість дитячий малюнок ?», «Колір і характер», «Параметри готовності до шкільного навчання». Формуванню батьківської компетентності сприяли виступи практичного психолога на батьківських зборах, індивідуальні консультації з питань виховання, розвитку творчих здібностей у вихованців.

В 2020-2021 н.р. через карантин не вдалося провести деякі психологічні заняття з вихованцями які були заплановані. Робота про профілактиці шкільної дезадаптації у вихованців гуртків «Барвінок» проводилася он-лайн через батьківські групи у вайбері.

Перспективи на наступний навчальний рік

1. Підвищити рівень науково-методичної роботи у закладі згідно до єдиної методичної теми, шляхом застосування інноваційних форм організації методичної роботи.

2. Вдосконалити систему організаційно-масової та виховної роботи.

3. Забезпечити ефективну роботу ЦДЮТ як опорного навчального закладу з метою поширення кращого педагогічного досвіду.

4. Продовжити роботу над опануванням єдиного інтерактивного освітнього простору.

5. Удосконалити умови для підвищення рівня професійної майстерності педагогів ЦДЮТ через різні форми роботи.  

6.Забезпечити можливості творчого самовираження й розвитку власної індивідуальності.

7.Активізувати роботу з керівниками гуртків щодо їх участі в конкурсах педагогічної майстерності різних рівнів.

8.Формувати духовні цінності українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.