Річний звіт директора про діяльність закладу за 2017/2018 н.р.

Центр дитячо-юнацької творчості – найбільший у місті позашкільний заклад. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами та розпорядженнями Президента України, постановами і наказами МОН молоді та спорту. Відповідно до Статуту ЦДЮТ педагогічний колектив проводив навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, художню, декоративно-прикладну, технічну та концертно-просвітницьку роботу. Основним напрямом діяльності Центру дитячо-юнацької творчості є художньо-естетичний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв,вивчення вітчизняної і світової культури та мистецтва,  організацію змістовного дозвілля. Пріоритетними завданням роботи ЦДЮТ – cтворення сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини, формування її життєвих компетентностей, розвитку обдаровань через забезпечення наступності в навчанні, системного психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, організації змістовного дозвілля; розвиток потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до здоров’я, навичок безпечної поведінки; виховання гідності, поваги до прав людини та патріотизму.

На підставі  Закону «Про позашкільну освіту»  Конотопський Центр дитячо-юнацької творчості здійснює навчально-виховний процес з 01 вересня для груп гуртків другого року навчання, з 15 вересня для груп гуртків, що працюють перший рік.  Закінчується навчальний рік 31травня. Згідно Типових навчальних планів кількість вихованців у групах має становити 10-15 осіб,  у гуртках хореографічного спрямування до 25 осіб. У гуртках: авіамодельний, фотогурток,  школа-студія «Ми плюс «Кон-такт» допускаються групові заняття з дітьми у кількості 5-8 осіб, що затверджується на серпневій педагогічній раді.

Станом на 01 вересня  в закладі щорічно складаються та затверджуються документи, що регламентують навчально-виховний процесс: навчальний робочій план і план роботи закладу, мережа гуртків, тарифікація, графік роботи закладу та графік роботи адміністрації. Для забезпечення комфортних і якісних умов навчання та відповідно тижневому навантаженню педагогівскладається розклад роботи гуртків з урахуванням вимог санепідемстанції, перевіряється наявність навчальних програм кожного гуртка, затверджуються календарно-тематичні плани роботи керівників гуртків, складається графік відкритих занять та виховних заходів, затверджується перелік тем самоосвіти. Узгоджується розклад роботи гуртків на базі шкіл міста та укладаються угоди про співпрацю між адміністраціями закладів, що обумовлює якісне виконання навчального процесу.

Навчально-виховна робота велася за наступними напрямами:

  1. художньо-естетичний;
  2. гуманітарний;
  3. техніко-технологічний;
  4. військово-патріотичний;
  5. фізкультурно-оздоровчий.

Навчально-виховний процес у ЦДЮТ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, конкурси, змагання, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо. У канікулярні, святкові та вихідні дні ЦДЮТ працював за окремими планами, затвердженим директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків проводиться суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми, робота ігрової кімнати, екскурсії, психологічні заняття, тренінги, змагання, репетиції тощо. Протягом 2017/2018 навчального року в закладі було затверджено плани роботи на період осінніх, зимових та весняних канікул. Загалом масовими заходами в канікулярний час було охоплено 3040 вихованців ЦДЮТ та дітей міста.

Методична робота у закладі спирається на нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, Закону України «Про позашкільну освіту» державні, регіональні програми у галузі позашкільної освіти і направлена на створення умов для комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та покращання якості позашкільної освіти, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу керівників гуртків та гуртківців.

Головна мета методичної роботи – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня. Методичний відділ в закладі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем керівників гуртків систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного керівника гуртка, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.

Проблеми і задачі, які стоять перед педагогами, вирішуються шляхом наступних форм методичної роботи:

– Тематичні педради;

– Атестація педагогічних кадрів;

– Відкриті заняття та виховні заходи;

– Творчі звіти;

– Методичні об’єднання;

– Психолого-педагогічні, науково-методичні семінари;

– Самоосвіта,

– Засідання з молодими спеціалістами.

– Методичний консультпункт.

Аналіз підсумків роботи свідчить, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в проблемі: «Створення оптимальних умов для формування національної самосвідомості та громадянської активності вихованців позашкільного закладу». Цілеспрямована робота педагогічного колекти­ву над науково-методичною темою виступала одним із домінуючих чинників примноження перспектив­ного педагогічного досвіду. Робота над науково – методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм підготовки педагога в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Важливу роль в активізації методичної роботи, підвищення педагогічної майстерності педагогів грали професійні методичні об’єднання: а саме, педагоги об’єднання дошкільнят, педагоги гуртків сценічного напряму,  педагоги гуртків декоративно – ужиткового напряму.

Педагоги методичних об’єднань разом з методичним відділом вирішували питання, націлені на вдосконалення навчально-виховного процесу і зростання професіоналізму педагогів, створення здоров’язберігаючого середовища в творчих об’єднаннях, взаємодії з сім’єю, організацію проектної діяльності, вироблення єдиних критеріїв, норм в оцінці результатів освітньої діяльності вихованців. Багато років поспіль на базі закладу проводить свою роботу обласне методичне об’єднання педагогів з авіамодельного спорту, на якому в інтерактивній формі розглядалися питання розвитку технічних здібностей вихованців, проблеми у авіамоделізмі, участі у обласній команді на Всеукраїнських змаганнях

Колективні форми методичної роботи використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Науково-методичний семінар  є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань педагогів. Під час роботи методичних семінарів   висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання а саме, «Спрямування юної особистостівихованця на досягнення успіху» (листопад) «Шляхи формування цілісної особистості.» (квітень)

 Проводилися методичні оперативки  з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахових періодичних видань тощо.

Одним із напрямків методичної роботи закладу була організована робота з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим керівникам гуртків в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Велика увага в роботі методичного відділу приділяється участі педагогів в конкурсах професійної майстерності міського та обласного рівня. Так,Шпінь Ю.В., керівник гуртка «Лад» у 2017-2018 році брала участь у міському фестивалі творчих педагогічних лабораторій і здобула перемогу. З метою  якісної організації атестаційного процесу у вересні  2018 року відбулась нарада при директорі, на якій були поставлені основні завдання щодо забезпечення   організації та проведення атестації, дотримання системи комплексної оцінки діяльності педагогів, посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу. Члени атестаційної комісії, які  закріплені за педагогічними працівниками що атестуються, вивчали досвід  та результативність їх  роботи,  аналізували дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу.

Із 30 педагогічних працівників  ЦДЮТ в 2017-2018 навчальному році атестовано 6 педагогів, що складає 20 % (у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком 4 чол.–13.3%).  Атестовано двоє керівників гуртків  станції юних натуралістів: Мороз І.В. якій присвоєно 11 тарифний розряд та Шостак Л.Д, якій присвоєно 12 тарифний розряд.  Присвоєно 12 тарифний розряд педагогам ЦДЮТ: Волошковій С.В., Трощиній С.В, Юрченко Г.Г. Підтверджено 12 тарифний розряд: Батюті Ю.Б., Логвиновій О.М. та підтверджено 11 тарифний розряд Лях О.Г. Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебуває на постійному контролі. На нарадах при директорі аналізувався стан управлінської діяльності адміністрації  щодо організації атестації в 2017/2018 навчальному році, методистами закладу була надана методична допомога у підготовці атестаційних матеріалів педагогам.

Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в проходженні атестації безпосередньо педагогам, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом проведення відкритих занять, відкритих заходів,  аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психологічних перевантажень і конфліктних ситуацій. До міської атестаційної комісії  з апеляцією на рішення  атестаційної комісії ЦДЮТ звернень не надійшло. Педагоги, які атестувались, були активними учасниками науково-методичних семінарів, педагогічних рад,  методичних об’єднань. Атестаційна комісія навчального закладу відмічає  якісну підготовку  до атестації Лях О.Г., Трощиної С.Б.,Волошкової С.В.Батюти Ю.Б.Атестаційні матеріали Логвинової О.М  та Юрченко Г.Г. підготовлені у формі презентації з досвіду роботи на достатньому методичному рівні. Однією з пріоритетних завдань  методичного відділу є підвищення професійного рівня керівника через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому, основне завдання методичних  заходів  –  включити педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та після курсова  підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу, можна стверджувати,  що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі планування самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок.

Аналіз методичної роботи у закладі за 2017-2018 навчальний рік дає підстави зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу була стабільною. Та, на жаль, у методичній роботі закладу існують і недоліки:

  1. Керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду упродовж міжатестаційного періоду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах;
  2. На низькому рівні залишається розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів;
  3. Потребує покращення організація науково-дослідної роботи;
  4. Не  всі заплановані відкриті заняття та виховні заходи були проведені;
  5. Не повністю реалізовано план проведення місячників професійної майстерності;

Не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жодну авторську програму роботи гуртка.

Вирішення проблеми обдарованості набуло особливої уваги і центрі дитячої та юнацької творчості. Колектив  ЦДЮТ ставить за мету виявити і допомогти вихованцеві розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, створити сприятливі умови для розвитку здібностей вихованців, підвищити соціальний статус обдарованої дитини. В закладі сформований банк даних обдарованих і здібних вихованців гуртків, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих і здібних дітей у конкурсах, змаганнях,

Протягом навчального року адміністрацію ЦДЮТ здійснювався контроль за якістю організації навчально-виховного процесу в гуртках закладу з метою його вдосконалення. Виявлені в ході перевірки поточного навчального року проблемні питання обговорювались в індивідуальних бесідах, методистами ЦДЮТ було надано рекомендації щодо усунення ускладнень в роботі педагогів. У жовтні 2017 року адміністрацією та методистами  було проведено перевірку якості навчального процесу в гуртках  хореографічного напрямку. За результатами даної перевірки зроблено висновок, що більшість керівників гуртків в цілому дотримуються вимог до організації ефективного гурткового заняття: забезпечують належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб, здійснюють зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, працюють над формуванням практично необхідних знань, умінь, навичок, працюють над плануванням кожного заняття. Проте виявлено характерні недоліки: недотримання структури заняття, недотримання терміну початку та закінчення заняття, недостатня увага приділяється мотиваційному етапу. За результатами перевірки методистом ЦДЮТ з керівниками гуртків проведені співбесіди, надані рекомендації щодо усунення недоливів. В рамках внутрішнього контролю упродовж лютого – березня 2018 року адміністрацією ЦДЮТ було здійснено перевірку стану організації навчально-виховного процесу в гуртках декоративно-прикладного, технічного відділу. За результатами перевірки встановлено, що керівники гуртків обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, за якими здійснюється навчально-виховний процес, під час заняття охоплюють всі аспекти навчально-виховного процесу: мотивацію, актуалізацію опорних знань, засвоєння матеріалу, творче застосування на практиці, узагальнення у процесі навчання. Під час занять керівники гуртків створюють атмосферу зацікавленості вихованців в роботі групи; формують у дітей теоретичні поняття та практичні навички, розвивають вміння застосовувати їх на практиці. Під час проведення занять педагоги добирають форми та методи навчальної діяльності, що дають змогу сформувати у вихованців пізнавальну потребу, використовують ігрові технології навчання, застосовують ІКТ, реалізують дидактичні принципи навчання: доступність та системність, впроваджують у навчальний процес 8 активні методи навчання та виховання. Викладання навчального матеріалу відзначається доступністю, практичним спрямуванням. Проте виявлено, що на заняттях гуртків переважають традиційні форми проведення, рідко використовуються інноваційні та інтерактивні форми навчання, деякі педагоги недостатньо приділяють уваги організаційному та підсумковому етапу, рефлексії вихованців на занятті, логічному переходу від одного виду діяльності до іншого. Майже усі вихованці гуртків відділу приймають активну участь у масових заходах Центру. Керівники гуртків розуміють, що одним із ефективніших методів у вихованні та розвитку дитини є метод стимулювання. Здебільше діти відвідують гуртки для отримання кінцевого результату: перемога у конкурсах, представлення своїх робіт на виставках тощо. Тому майже усі гуртки щорічно приймають участь у конкурсах різних рівнів.

Протягом року з вихованцями ЦДЮТ системно проводилась просвітницько-профілактична діяльність з метою підвищення психологічної компетентності вихованців, розширення їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти, що виникають в особистому житті чи навчальній діяльності, розвитку творчих якостей, розвитку комунікативних здібностей, профілактики негативних проявів в поведінці, пропаганди ЗСЖ та інше, також, систематично оновлювався інформаційний стенд для вихованців. Протягом 2017-2018 навчального року психологічною службою проводилась діагностична діяльність серед педагогів та дітей згідно річного плану психолога, враховуючи основні потреби закладу та запити керівників гуртків. Загалом психодіагностична робота полягала у виявленні індивідуальних особливостей, здібностей вихованців, їх професійних орієнтацій та нахилів. Головною метою діагностичних досліджень було надання рекомендацій щодо розвитку тих чи інших здібностей дитини, подолання труднощів у розвитку, проблем адаптації в гуртку. Психодіагностична робота з педагогічним колективом проводилася з метою формування їх мотивації до саморозвитку та полягала у визначенні рівня розвитку їх професійних якостей та наданні рекомендацій щодо їх формування, розвитку чи вдосконалення.


 

Результативність участі вихованців Конотопського ЦДЮТ

у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах

за 2017-2018 н/р.

 

Обласні конкурсно–фестивальні заходи

 

№ з/п Назва колективу, ПІБ керівника Назва заходу Організація, відомство, що проводить захід Дата та місцепроведення заходу Результа-

тивність

Кількість учасників
1 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

керівник Юрченко Г.Г.

Обласне патріотичне свято «Козацькому роду нема переводу» Сумська ОДА м. Київ

жовтень

2017

участь 32
2 Хореографічний колектив  «Сузір’я»

керівник

Корольова І.А.

Обласний танцювальний

табір «Зірки Сумщини»

Сумський Обласний центр культури  і мистецтв м. Суми

серпень

2017

I-1

II-1

III -1

15
3 Зразковастудіяобразотворчогомистецтва «Гармонія»

Борошнєв В.О.

Обласний конкурс дитячого малюнку «Я люблю свійрідний край» Сумський ОЦПОтаРТМ м.Суми листопад 2017

 

І-1 3
4 «Колорит»,

керівник

Федченко С.О.

 

Обласний конкурс дитячого малюнку «Я люблю свійрідний край» Сумський ОЦПОтаРТМ м.Суми листопад 2017

 

Участь 2
5 «Палітра»

керівник

Білотуров В.О.

Обласний конкурс дитячого малюнку «Я люблю свійрідний край» Сумський ОЦПОтаРТМ м.Суми листопад 2017

 

Участь 2
6 «Аксесуарне

моделювання»,

керівник

Кліндухова С.П.

Обласний фестиваль мистецтв «Перлини нашої душі» Сумський ОЦПОтаРТМ м.Суми

листопад 2017

І-2

 

 

2

 

7 «Аксесуарне

моделювання»,

керівник

Кліндухова С.П.

 

 

Обласна постійнодіюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський ОЦПОтаРТМ

 

 

 

 

м. Суми

листопад 2017

 

 

 

І-1

ІІІ-1

2
 8 «Колорит»,

керівник

Федченко С.О.

 

 

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край»

 

Сумський ОЦПОтаРТМ

 

 

 

 

м. Суми

листопад 2017

 

 

ІІІ-1 1
9 «Фантазія»,

керівник

Савінкіна Д.М.

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський ОЦПОтаРТМ

 

м. Суми листопад 2017

 

І-1

ІІ-2

3
10 «Сувенір»,

керівник

Ушкало Л.В.

 

 

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський

ОЦПОтаРТМ

 

 

м. Суми листопад 2017

 

 

 

І-2

 

2
11 Зразковастудіяобразотворчогомистецтва «Гармонія»

Борошнєв В.О.

Регіональний конкурс дитячої ілюстрації «Тарасові шляхи» Конотопський відділ освіти м. Конотоп

березень 2018

І

 

5
12 «Аксесуарне моделювання»,

керівник

КліндуховаС.П.

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський ОЦПО м. Суми

квітень 2018

 

II-2

 

 

 

2
13 «Колорит»,

керівник

Федченко С.О.

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський ОЦПО м. Суми

квітень 2018

 

 III

 

 

 

 

1
14 «Фантазія»,

керівник

Савінкіна Д.М.

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський ОЦПО м. Суми

квітень 2018

 

 I-1

II-2

 

 

3
15 «Сувенір»,

керівник

Ушкало Л.В.

Обласна постійно діюча виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і люби свій край» Сумський ОЦПО м. Суми

квітень 2018

 

 

I-2

 

2
16 «Сувенір»,

керівник

Ушкало Л.В.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»

 

 

Сумський ОЦПО м. Суми

січень 2018

 

І

ІІ

 

 

2
17 «Фантазія»,

керівник

Савінкіна Д.М.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» Сумський ОЦПО м. Суми

січень 2018

 

II

III

2
18 «Аксесуарне моделювання»,

керівник

КліндуховаС.П.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» Сумський ОЦПО м. Суми

січень 2018

 

I 1
19 «Сувенір»,

керівник

Ушкало Л.В.

Обласний конкурс творчих обдарованих дітей і підлітків «Чарівні барви Сумщини» Сумський ОЦПО м. Суми

квітень 2018

 

ІІ 1
20 «Колорит»,

керівник

Федченко С.О.

Обласний конкурс творчих обдарованих дітей і підлітків «Чарівні барви Сумщини» Сумський ОЦПО м. Суми

квітень 2018

 

І 1

 

 

Всеукраїнські конкурсно–фестивальні заходи

 

№ з/п Назва колективу, ПІБ керівника Назва заходу Організація, відомство, що проводить захід Дата та місцепроведення заходу Результа

тивність

Кількістьучасників
1 Зразковий

хореографічний колектив «Мрія»,

керівник Юрченко Г.Г.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Алегро» Міністерство культури «Сузір’я країни» м.Суми

жовтень

2017

Гран при – 4 98
2 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

керівник

Гланц Ю.С.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс  дитячої та юнацької творчості «Пектораль XXI» Громадська організація «Пектораль XXI» Міністерство культури України м.Київ

грудень

2017

Гран при – 1

I-1

II-1

III-1

24
3 Клуб спортивного бального танцю «Сучасник», керівник

Сіренко М.С.

Фестиваль творчих  досягнень «Чайка» Громадська організація «Чайка» м. Одеса вересень

2017

II-2

 

8
4 Зразковий

хореографічний колектив «Мрія»,

керівник Юрченко Г.Г.

IVВсеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв

«Єднаємо серця 2017»

Відділ культури і мистецтв Вінницької ОДА м.Вінниця жовтень

2017

II-1 10
5 Зразковий

хореографічний колектив «Мрія»,

керівник Юрченко Г.Г.

VВсеукраїнський танцювальний фестиваль «PLANETAdancefest 2017» Відділ культури і мистецтв Чернігівської ОДА м. Чернігів

жовтень

2017

I-2

II-1

60

 

6 Зразковий хореографічний колектив «Лілея» керівник Єрьоміна Т.М.

 

Всеукраїнський конкурс танцювального етно-шоу «Танц Майстер» – «Листопад DANCE -2017”

 

Департамент у справах сім’ї. молоді та спорту Харківської міської ради. Продюс. центр «Харківська АРТ-Майстерня» м. Харків листопад

2017

I-3

II-2

 

17
7 Хореографічний колектив  «Сузір’я»

керівник

Корольова І.А

IVВсеукраїнський фестиваль – конкурс «Танцююче покоління-2017» Федерація естрадного та сучасного танцю Донецької області м. Суми

листопад 2017

I-1

II-2

III-3

 

33
8 Хореографічний колектив   «Сузір’я»

керівник

Корольова І.А.

Всеукраїнський Чемпіонат «DANCE.UA» Спілка громадських організацій України м.Київ

листопад 2017

I-16

II-12

III-8

 

10
9 «Аксесуарне

моделювання»,

керівник

Кліндухова С.П.

VІІ Всеукраїнський конкурс дитячої творчості ООО«Волшебный бисер»,

ТМ «Чарівна мить»

м. Київ,

жовтень 2017

 

І-1

ІІ-1

ІІІ-1

7
10 «Колорит»,

керівник

Федченко С.О.

ІІ Всеукраїнський конкурс-виставка художніх творів дітей та молоді ChildArt.org Громадська організація «Монтесорі  центр конкурси» м. Київ,

жовтень 2017

 

Участь 3
11 «Фантазія»,

керівник

Савінкіна Д.М.

ІІ Всеукраїнський конкурс-виставка художніх творів дітей та молоді ChildArt.org Громадська організація «Монтесорі  центр конкурси» м. Київ,

жовтень 2017

 

Участь 2
12 Клуб спортивного бального танцю «Сучасник», керівник

Сіренко М.С.

I Всеукраїнський інклюзивний фестиваль присвячений 20 літтю журналу “Пізнайко» Департамент соціальної політики

КМДА

м. Київ

січень 2018

I-1

II-1

32
13 Зразковий хореографічний колектив «Лілея» керівник Єрьоміна Т.М. I Всеукраїнський інклюзивний фестиваль присвячений 20 літтю журналу “Пізнайко» Департамент соціальної політики

КМДА

м. Київ

січень 2018

I-3

II-1

20
14 Хореографічний колектив  сучасного танцю «Сузір’я»

керівник

Корольова І.А.

I Всеукраїнський інклюзивний фестиваль присвячений 20 літтю журналу “Пізнайко» Департамент соціальної політики

КМДА

м. Київ

січень 2018

І-2

ІІ-1

ІІІ-1

40
15 Вокальний колектив «Камбіата»

керівник

Силка О.І.

I Всеукраїнський інклюзивний фестиваль присвячений 20 літтю журналу “Пізнайко» Департамент соціальної політики

КМДА

м. Київ

січень 2018

 

II-1

 

1
16 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

керівник

Гланц Ю.С.

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» номінація «художнє виконавство» «Співограй» Департамент освіти і науки Сумської ОДА . м. Суми

квітень 2018

 

I-2

222

 

2

12
17 Хореографічний колектив  сучасного танцю «Сузір’я»

керівник

Корольова І.А.

Всеукраїнський фестиваль з усіх напрямків сучасних танців «АГОНІЯ-2018» та «KDSbattles-2018” Спілка громадських організацій спортивного танцю України м. Київ березень

2018

 

I-12

II-8

III- 10

43
18 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

керівник

Гланц Ю.С.

ХІХ Всеукраїнський конкурс-фестиваль “Зірки та зіроньки” Благодійна організація, Український благодійний фонд «Зірки та зіроньки» м.Київ лютий 2018

 

II-2 12
19 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

керівник

Гланц Ю.С.

ХІХ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зірки та зіроньки» Благодійна організація, Український благодійний фонд «Зірки та зіроньки» м. Київ

квітень 2018

I – 2 12
20 Зразковий хореографічний колектив «Лілея» керівник

Єрьоміна Т.М.

 

Всеукраїнський фестиваль «Лавина талантів» Міністерство культури України та Департамент культури КМДА;

Благодійний фонд «Наш слід»

м. Київ

травень 2018

2 – I 24
21 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

керівник ЮрченкоА.Г.

 

 

Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Єднаємо серця» Національна Всеукраїнська спілка хореографів

Європейська асоціація фестивалів

Управління культури Вінницької ОДА

м. Вінниця

травень 2018

3 – I 33
22 Вокальний колектив «Камбіата»

керівник

Силка О.І.

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв

«Лавина талантів»

Міністерство культури України та Департамент культури Київської міської державної адміністрації м.Київ травень 2018

 

4 – I 30

 

 

Міжнародні конкурсно – фестивальні заходи

 

№ з/п Назва колективу,

ПІБ керівника

Назва заходу Організація, відомство що проводить

захід

Дата та місцепроведення заходу Результативність Кількість учасників
1 Зразковий хореографічний колектив«Мрія»

керівник

Юрченко Г.Г.

Міжнародний фестиваль-конкурс

«Соняшник»

Міністерство культури України. Міжнародний благодійний фонд «Соняшник» м. Київ

вересень

2017

I-1

кубок «Візаві»

39
2 Зразковий хореографічний колектив«Лілея»

керівник Єрьоміна Т.М.

33 Міжнародний фестиваль-конкурс «Салют, Карпати-Буковель» Івано-Франківська ОДА Івано-Франківськ

жовтень

2017

III-4 29
3 Клуб спортивного бального танцю «Сучасник», керівник Сіренко М.С. ХV Благодійний Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості “Барвиста осінь» Міністерство культури України. Київський університет туризму. Київ

жовтень

2017

I- 3 51
4 Зразковий хореографічний колектив«Мрія»,

керівник

Юрченко Г.Г.

Міжнародний фестиваль –конкурс  «Зірка-фест. Сяйво різдвяних зірок» Міністерство культури України

Київського ОДА

Київ

грудень

2017

Гран при -1 20
5 Зразковий хореографічний колектив«Мрія»,

керівник

Юрченко Г.Г.

XXIV Інтернаціональний фестиваль фольклорного мистецтва

«Прага 2017»

За підтримки міської адміністрації

міста Прага

Прага

листопад

2017

участь 1
6 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

керівник Юрченко А.Г.

Міжнародний благодійний фестиваль-конкурс «Зимові фантазії» Міністерство культури України

Міжнародна європейська асоціація фольклорних фестивалів

м.Київ

лютий 2018

 

I- 4

ГранПри

83
7 Зразковий хореографічний колектив «Лілея» керівник Єрьоміна Т.М.

 

III Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» Міністерство культури України;

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти.

м. Ніжин

квітень 2018

І- 2

ІІ– 3

ІІІ-1

 

43
8 Хореографічний колектив  сучасного танцю «Сузір’я»

керівник

Корольова І.А.

 

Міжнародний фестиваль творчих досягнень «Чайка» Громадська організація «Кришталевий фонтан» м. Одеса

квітень 2018

I – 1

II- 2

 

38
9 Вокальний колектив «Камбіата»

керівник

Силка О.І.

Міжнародний фестиваль творчих досягнень «Чайка» Громадська організація «Кришталевий фонтан» м. Одеса

квітень 2018

I – 2

 

12
10 Клуб спортивного бального танцю «Сучасник», керівник Сіренко М.С. Міжнародний форум мистецтв «..О Весне…» Харківська обласна ліга танцю м. Харків

квітень 2018

I – 2

 

36
11 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

керівник ЮрченкоА.Г.

 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «З Україною в серці» Департамент освіти і науки молоді та спорту КМДА;

Телепроект «ЗіркаФКСТ»

м. Київ

квітень  2018

I-2 38
12 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

керівник

Гланц Ю.С.

Міжнародний фестиваль-конкурс культури та мистецтв «Зірковий Грамофон Талантів 2018» Міністерство освіти та науки України  «Європейська фестивальна концертна молодіжна ліга»

 

м. Львів

травень 2018

I

II

III

20

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.